fbpx

Nurmijärvi, Kivi-juhlat

Ohjelmisto 2020:

SEITSEMÄN VELJESTÄ

Kivi-juh­lien uusi, haus­ka, kos­ket­ta­va ja val­loit­ta­va ver­sio  - Seit­se­män vel­jes­tä Taaborinvuorella

Tule­va­na kesä­nä myös Kivi-juh­lil­la vie­te­tään Seit­se­män vel­jek­sen juh­la­vuot­ta - 150 vuot­ta teok­sen jul­kai­se­mi­ses­ta. Ja mäel­lä kir­mai­lee jo Kivi-juh­lien kym­me­nen­net vel­jek­set. Taa­bo­rin­vuo­ren näyt­tä­mö sijait­see aivan Alek­sis Kiven syn­ty­mä­ko­din naa­pu­ris­sa Nur­mi­jär­ven Palo­joel­la. Täs­sä upeas­sa mil­jöös­sä esi­tys ja his­to­ria koh­taa­vat ainut­laa­tui­sel­la tavalla.

Odo­tam­me jän­ni­tyk­sel­lä tule­via vel­jek­siä. Onhan ohjaa­jak­si lupau­tu­nut Samu­li Reu­na­nen, joka ohja­si Kivi-juh­lil­le 2013-2014 kos­ket­ta­van Vei­jo Meren näy­tel­män Alek­sis Kivi. Tule­van kesän juh­la­näy­tök­sen sovi­tuk­ses­ta ja ohjauk­ses­ta vas­taa siis Samu­li ja työ­ryh­mäs­säm­me hyri­see iloi­nen odo­tus, sil­lä tie­däm­me, että näis­tä vel­jek­sis­tä tulee taas jotain aivan uut­ta, haus­kaa, kos­ket­ta­vaa ja valloittavaa.

Jos olet jos­kus jo näh­nyt Seit­se­män vel­jes­tä esi­tet­tä­vän, mie­tit ehkä, että onpa tyl­sää kat­soa mon­ta ker­taa samaa näy­tel­mää! Voim­me vakuut­taa, ei ole. Jokai­nen ohjaa­ja ja työ­ryh­män jäsen tuo tul­les­saan tuo­tan­toon jotain omaa ja Seit­se­män vel­jes­tä kes­tää monen­lai­sia näkö­kul­mia. Jos olet näh­nyt yhden ver­sion, et ole näh­nyt kui­ten­kaan tätä. 

Näh­dään Taaborinvuorella!

Esi­tyk­set ajalla:

Esi­tyk­set ajal­la 19.8.-30.8.2020

Lip­pu­jen hin­nat ennak­koon ostettaessa:

25 € perus­lip­pu
23 € elä­ke­läi­nen
20 € lap­si, opis­ke­li­ja, työ­tön, varus­mies ym.
ilmai­sek­si pää­se­vät lap­set alle 7-vuo­ti­aat ja vam­mai­sen saattaja

Lip­pu­ja voi ostaa myös R-kioskeista.

Lipun­myyn­ti por­til­la alkaa tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua (Kou­lun­kul­man­tie 34, Nurmijärvi).

KORO­NA­TI­LAN­NE HUOMIOIDEN

Olem­me päät­tä­neet siir­tää kesä­kuul­le suun­ni­tel­lut näy­tän­nöt var­muu­den vuok­si elo­kuul­le. Kesä­kuun esi­tyk­sil­le tulee uudet päi­vä­mää­rät ja liput käy­vät sel­lai­se­naan vaih­de­tuil­le päi­vil­le. Voit­te käy­dä tar­kis­ta­mas­sa lippu.fi:n Hen­ki­lö­koh­tai­sel­ta tilil­tän­ne mil­le elo­kuun päi­väl­le lip­pun­ne on siir­ret­ty. Lippu.fi myös ilmoit­taa uudes­ta esi­tys­päi­väs­tä teil­le auto­maat­ti­ses­ti. Voit­te halu­tes­san­ne myös vaih­taa esi­tys­päi­vää soit­ta­mal­la lippu.fi asia­kas­pal­ve­luun. Näin toi­mies­sa ei ole tar­vet­ta perua lip­pu­ja lainkaan.

Lippu.fi asia­kas­pal­ve­lu puh. 0600 900 900
Puhe­lun hin­ta 2€/alk.min + mpm/pvm
Jono­tuk­ses­ta peri­tään nor­maa­li puhe­lu­mak­su oman puhe­lin­liit­ty­mä­so­pi­muk­sen mukai­ses­ti
Pal­ve­lu on avoin­na ma-la klo 9-21, su klo 10–18 (poik­keuk­set mah­dol­li­sia esi­mer­kik­si pyhinä)

Lisä­tie­dot:

Nur­mi­jär­ven Kivi-juh­lat r.y.
info@kivijuhlat.fi tai p. 050 588 1834

Teat­te­rie­si­tyk­set kesäl­lä Nur­mi­jär­vel­lä Palo­joen kyläs­sä Taa­bo­rin­vuo­rel­la osoit­tees­sa Kou­lun­kul­man­tie 34.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kivijuhlat.fi