Tuusula, Keski-Uudenmaan Teatteri KUT

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

TUPLAKUPLAMIKSI TYYTYÄ YHTEEN?

Keski-uudenmaan teatteri KUT - Tuplakupla 2024
Liput

Perus­lip­pu 38 €
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät 36 €
Ryh­mät (min. 25 hlöä) 35 €
Opis­ke­li­jat 27 €

Liput ovel­ta 40 / 38 / 29 €

Kra­pin Kesä­teat­te­rin liput ovat saa­ta­vil­la uudes­ta verk­ko­kau­pas­tam­me, jos­sa teet käte­väs­ti myös väliai­ka­tar­joi­lui­den ennakkotilaukset!

Voit myös asioi­da Kes­ki-Uuden­maan Teat­te­rin lip­pu­kau­pas­sa, Kul­ta­se­pän­ka­tu 4, Kera­va:
ti, to klo 10–14 • ke klo 14–18
050 466 6455 / info@kut.fi

Krapin Kesäteatterissa Tuusulassa kesällä 2024 nähtävä railakas farssikomedia Tuplakupla antaa kyytiä parisuhdenormeille!

Hant­ta ei usko perin-
tei­seen avio­liit­toon. Hän elää tupla­kuplas­sa kah­den eri mie­hen kans­sa. Jär­jes­te­ly on täy­del­li­nen, kun­han vain sala­rak­kaat eivät saa
tie­tää toi­sis­taan eivät­kä avio­vai­mot mies­ten­sä rakastajasta.

Han­tan epä­so­vin­nais­ta sink­kue­lä­mää tulee häm­men­tä­mään pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä Anne, joka pake­nee onne­ton­ta avio­liit­to­aan. Saman
katon alle sat­tu­vat myös Han­tan molem­mat rakas­ta­jat, hei­dän pete­tyt puo­li­son­sa sekä Annen juop­po avio­mies. Pari­suh­de­ko­me­dia yltyy
fars­sik­si, jota vauh­dit­ta­vat vie­tit, val­heet ja väärinkäsitykset.

John Chap­ma­nin ja Dave Free­ma­nin kir­joit­ta­man fars­si­ko­me­dian sovit­taa ja ohjaa Juk­ka Keinonen.

Tule­va­na kesä­nä Kra­pin näyt­tä­möl­lä näh­dään mon­ta uut­ta kas­voa. Ystä­vyk­si­nä lois­ta­vat kome­dien­net Ilo­na Puk­ki­la ja Min­na Kive­lä. Kak­soi­se­lä­mää elä­vien mies­ten roo­leis­sa seik­kai­le­vat Mik­ko Vir­ta­nen ja Eero Oja­la. Puo­li­soi­den roo­leis­sa irrot­te­le­vat Kal­le Tah­ko­lah­ti, Ulla Vir­ta­nen ja Anu Uhlenius.

Tuo­tan­to: Kes­ki-Uuden­maan Teat­te­ri KUT

Esi­tyk­sen kes­to n. 2 h (1 väliaika)

Näh­dään Krapilla!