Helsinki, Helsingin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Älä tule hyvä tyttö!

Helsingin kesäteatteri 2024 - 2
Liput

15,50 € (sis. palvelumaksu)

Ikä­suo­si­tus: 4-100 / nuo­rem­mat veloi­tuk­set­ta mukaan
Tuo­tan­to: Hel­sin­gin teat­te­ri­kou­lu & Poh­jois-Hel­sin­gin bän­di­kou­lu
Käsi­kir­joi­tus ja Ohjaus: Mia Kavas­to & Juha Suih­ko
Musiik­kien sovi­tus ja har­joit­ta­mi­nen: Mee­ri­ka Ahl­qvist & Mik­ko Kie­rik­ki
Tuo­tan­to ja julis­te: Nora Kavasto

Älä tule hyvä tyttö on koko perheen näytelmä, jossa lavalle astuvat Helsingin teatterikoulun nuoret

Erää­nä päi­vä­nä kävi niin, että pie­nen­pie­neen Tuis­ku­lan kylään oli aktii­vis­ten kun­ta­toi­mien seu­rauk­se­na muut­ta­nut niin maar tar­peek­si lap­si­per­hei­tä, että kylä oli val­mis perus­ta­maan ensim­mäi­sen oman koulunsa.

Reh­to­ri-talk­ka­rik­si valit­tiin inno­kas kylä­ak­tii­vi ja itse oppi­nut kita­ris­ti Mart­ti. Kou­lua perus­tet­tiin reh­to­ri-talk­ka­ri- Mar­tin toi­mes­ta suu­rel­la sydä­mel­lä ja sin­ne saa­tiin­kin lähi­ky­lis­tä hou­ku­tel­tua mukaan lois­ta­vat opettajat.

Ava­jai­sis­sa reh­to­ri teki kui­ten­kin mel­ko kaar­di­naa­li­sen mokan ja sekoit­ti nimi­kyl­tin kir­jai­met: niin Tuis­ku­lan kylä­kou­lus­ta tuli Tius­ki­lan kou­lu, joka alkoi toteut­ta­maan paha­nen­teis­tä nimi­pro­fe­ti­aa Sii­tä läh­tien koko Suo­mi on pitä­nyt kou­lua Tius­ki­lan kou­lu­na, eikä nimeä ole keh­dat­tu kor­ja­ta, kos­ka vir­hei­tä ei Tius­ki­las­sa voi myöntää.

Tius­ki­lan kou­luun on vain vuo­si sen perus­ta­mi­ses­ta pesiy­ty­nyt kah­den kil­pai­le­van tyt­tö­jen­gin, Toi­set Mim­mit ja Mui­ja­lau­ma - väli­nen ikui­nen tal­vi. Nyt ongel­mat ovat kii­ri­neet Ope­tus­hal­li­tuk­seen saak­ka. Kun val­tion kou­lu­tar­kas­ta­ja saa­puu pai­kal­le, tulee oppi­lail­le ja hen­ki­lö­kun­nal­le kii­re kor­ja­ta ongel­mia ja sel­vit­tää, mis­tä ongel­mat kumpuavat.

Näy­tel­män käsi­kir­joi­tus on ideoi­tu yhdes­sä Hel­sin­gin teat­te­ri­kou­lun ja Poh­jois-Hel­sin­gin bän­di­kou­lun lap­sis­ta ja nuo­ris­ta koos­tu­van työ­ryh­män kans­sa roo­le­ja raken­taen, lau­laen ja impro­vi­soi­den, sekä hie­nos­ta musii­kis­ta ins­pi­roi­tuen. Musiik­ki­na käy­te­tään­kin Itä-Hel­sin­gin oman tyt­tä­ren, Eri­nin kap­pa­lei­ta. Näy­tel­mä on Hel­sin­gin teat­te­ri­kou­lun ja Poh­jois-Hel­sin­gin bän­di­kou­lun yhteis­tuo­tan­to, joka esi­te­tään Hel­sin­gin kesä­teat­te­ris­sa Ter­va­saa­res­sa kesäl­lä 2024.

All inclusive - Äkkilähtö!

Helsingin kesäteatteri 2024
Liput

25,50 € / 30,50 €

Syntisen herkullinen kesäshow aikuiseen makuun!

Täy­del­li­nen kesäil­lan elä­mys Ter­va­saa­ren kesä­teat­te­ris­sa- Hel­sin­gin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa ja kes­kel­lä merel­lis­tä maisemaa.

Ter­ve­tu­loa siis kesä­teat­te­riin seu­raa­maan juma­lal­lis­ten voi­mien tais­toa pie­nen turis­tin kus­tan­nuk­sel­la - tut­tu­jen bii­sien ja uuden tari­nan voimin!

Hel*** viih­dyt­tä­vä ja vauh­di­kas, upei­den esiin­ty­jien täh­dit­tä­mä show tar­jo­aa unoh­tu­mat­to­man, musii­kin­täy­tei­sen kesäteatterikokemuksen.

Lip­pusi hin­taan sisäl­tyy mel­kein kaik­ki: uima-allas­osas­to, kuo­hu­vii­ni­aa­miai­nen, funi­ku­laa­ria­je­lu, heli­kop­te­ri-sight-see­ing, oma por­sas, Lin­da Lam­pe­nius soit­ta­mas­sa viu­lua välia­jal­la ja Madon­nan pri­vaat­ti­keik­ka ja Fred­dy Mercu­ril­ta duet­to Pava­ro­tin kans­sa. Tai sit­ten ei.

Esi­tys­pai­kas­ta: Ter­va­saa­ri on kru­ni­ka­lais­ten luon­to­kei­das. Nimen­sä saa­ri on saa­nut saa­rel­la ter­van vien­tiä har­joit­ta­nei­den kaup­piai­den varas­tois­ta. Varaa toki aikaa pie­neen saa­reen tutus­tu­mi­seen ja meri-ilman huo­kai­le­mi­seen ennen, kuin rätisee!

Tuo­tan­to: Hel­sin­gin kesä­teat­te­ri toi­mii Ter­va­saa­ren amfil­la myös kesän 2024. Tar­joam­me aikuis­ten-, las­ten- ja nuor­ten­teat­te­ria, tapah­tu­mia sekä kon­sert­te­ja. Toi­mim­me yhteis­työs­sä Hel­sin­gin kau­pun­gin ja nuo­ri­so­musi­kaa­lis­sa Hel­sin­gin teat­te­ri­kou­lun ja Poh­jois-Hel­sin­gin bän­di­kou­lun kanssa.

Kesä­teat­te­ril­la on annis­ke­lu­lu­pa. Alko­ho­li­juo­mat oste­taan ja tar­joil­laan erikseen.

Laval­la: Tii­na Heik­ki­nen, Sal­la Mark­ka­nen, Juha Suih­ko
Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus: Mia Kavas­to
Puvus­tus ja lavas­tus: Nin­ni Elo­ran­ta & työ­ryh­mä
Tuo­tan­to: Hel­sin­gin kesä­teat­te­ri ja Nora Kavas­to
Julis­te ja kuvat: Tee­mu Kavas­to
Tuke­mas­sa: Hel­sin­gin kaupunki