Helsinki, Kivinokan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kuningasjätkä

sekä Kissa Kilpeläinen -musiikkisatu

Liput

Kesä­teat­te­rin verk­ko­kau­pas­ta voit ostaa pää­sy­lip­pu­ja kesän 2023 esi­tyk­siim­me Kunin­gas­jät­kä ja Kis­sä Kilpeläinen.

Laulunäytelmä Kuningasjätkä

Kunin­gas­jät­kä on lau­lu­näy­tel­mä, joka sijoit­tuu 50-luvul­le. Tuk­ki­jät­kät otta­vat mit­taa toi­sis­taan ja nai­set pyö­rii mie­les­sä. Uusi tulo­kas Ten­ho saa­puu pie­nen Topi-poi­kan­sa kans­sa uitol­le ja he yrit­tä­vät löy­tää äidin kuo­le­man jäl­keen yhtey­den. Lava­tans­sien pyör­teis­sä Ten­ho koh­taa Hil­kan ja lem­pi syt­tyy. Näy­tel­mäs­sä tuk­ki­lai­set lau­la­vat ja ker­to­vat uiton ohes­sa elä­män­sä tari­noi­ta. Näy­tel­män ohjaa Kari Kin­nas­lam­pi ja kol­mi­hen­ki­nen liveor­kes­te­ri vie kat­so­jat elä­män­ma­kui­seen tun­nel­maan. Koreo­gra­fiat tekee tans­si­ja Ida Riik. Pää­roo­leis­sa näh­dään lau­la­jat Jere Hölt­tä ja Lot­ta Pylkäs.

Kissa Kilpeläinen -musiikkisatu

Musiik­ki­sa­tu Kis­sa Kil­pe­läi­nen on Anne­li Huo­pa­lai­sen kir­joit­ta­ma fan­t­asia­näy­tel­mä, jon­ka sano­ma on: ystä­vyyt­tä, kiin­ty­mys­tä ja rak­kaut­ta ei ote­ta toi­sel­ta pakol­la, eikä ostaen. Se on ”ansait­ta­va” omal­la läm­möl­lä ja toi­sen huo­mioo­not­ta­mi­sel­la. Vene­va­jas­sa koh­taa­vat Kesä­kis­sa, Rou­va Ran­ta­pal­lo, Vaa­ri Vap­pu­pal­lo sekä pahan­si­sui­nen kesä­ka­las­ta­ja Kall­ström. Näy­tel­mä sijoit­tui pal­kin­to­si­joil­le las­ten­näy­tel­mä­kil­pai­luis­sa v.1981. Koko­per­heen musiik­ki­sa­dun ohjaa liet­tua­lai­nen ohjaa­ja Akvi­le Ruz­gy­te (vier.) Hän ohjaa näy­tel­mään myös koreo­gra­fiat. Musii­kin har­joi­tut­taa Jere Hölt­tä ja sadus­sa on kah­den soit­ta­jan livebän­di. Näy­tel­mä sopii 3-vuo­ti­aas­ta ylöspäin.

Näy­tel­män kes­to on välia­jan kans­sa noin 1 h 30 minuuttia.

Ohjaus Akvi­le Ruzgyte