fbpx

Helsinki, Kivinokan Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

LINJAT KUUMINA

Tak­si­kus­ki elää kah­den per­heen kes­kel­lä kak­soi­se­lä­mää. Elä­mä sujuu mut­kat­to­mas­ti ja tun­tuu kuin mikään ei meni­si pie­leen. Per­hei­den nuo­ret koh­taa­vat toi­sen­sa netis­sä ja päät­tä­vät tava­ta. Onnis­tuu­ko per­heen isä vuo­kra­lai­sen­sa kans­sa estä­mään nuor­ten ensit­ref­fit? Pal­jas­tuu­ko salai­suus ja kuin­ka käy kah­den per­heen onnen? Pää­see­kö vuo­kra­lai­sen höp­säh­tä­nyt äiti uimaan vai sot­kee­ko hän lopul­li­ses­ti kaiken?

ESITYSKAUSI 16.7.-14.8.2021 (Katso tarkka esitysaikataulu)

HEI­NÄ­KUU:
PE 16. klo 19.00 ENNAK­KO
LA 17. klo 19.00 ENSI-ILTA
TI 20. klo 19.00
KE 21. klo 19.00
PE 23. klo 19.00
LA 24. klo 17.00
SU 25. klo 17.00
KE 28. klo 19.00
TO 29. klo 19.00
PE 30. klo 19.00
LA 31. klo 17.00

ELO­KUU:
SU 1. klo 17.00
KE 4. klo 19.00
TO 5. klo 19.00
PE 6. klo 19.00
LA 7. klo 17.00
SU 8. klo 17.00
KE 11. klo 19.00
TO 12. klo 19.00
PE 13. klo 19.00
LA 14. klo 17.00

LEPPÄKERTTU PILKUTON

VIE­RAI­LE­VA ESI­TYS: Nuk­ke­teat­te­ri pik­ku­Kul­ku­ri. 6 esitystä!

Lep­pä­kert­tu Pil­ku­ton on uuden­lai­nen, inte­rak­tii­vi­nen sing along -tyyp­pi­nen nuk­ke­teat­te­rie­si­tys, joka poh­jau­tuu Nii­na Bell’in Lep­pä­kert­tu ilman pilk­ku­ja –nimi­seen las­ten kuvakirjaan.

Esi­tyk­sen tee­ma­na on eri­lai­suu­den koke­mus: mik­si eri­lai­suut­ta vie­rok­su­taan ja kuin­ka jokai­nen ihmi­nen on ainut­ker­tai­nen ja arvo­kas vam­maan, suku­puo­leen, rotuun, väriin, kan­sal­li­suu­teen tai muu­hun teki­jään katsottuna.

Katso lisää..

Nuk­ke­teat­te­ri­näy­tel­mä toteu­te­taan inte­rak­tii­vi­se­na nuk­ke­teat­te­ri­näy­tel­mä­nä. Esi­tys­tä var­ten on sovi­tet­tu lap­sil­le tut­tu­ja lau­lu­ja ja ylei­sö voi lau­la­mal­la ja leik­ki­mäl­lä osal­lis­tua näy­tel­män kul­kuun. Esi­tyk­seen sisäl­ty­viä lau­lu­ja ovat mm. Hämä­hä­mä­häk­ki, ele­fant­ti­mars­si (joka täs­sä näy­tel­mäs­sä muun­tau­tuu muu­ra­hais­mars­sik­si), Lei­pu­ri Hii­va, Täti Moni­ka ja Autol­la aje­taan varo­va­ro­vas­ti. Lap­set aut­ta­vat ja roh­kai­se­vat  lep­pä­kert­tua tämän kimu­ran­til­la polul­la. Hyön­teis­ten maa­il­maa teh­dään tutuk­si, mat­kal­la tava­taan monen­lai­sia öttiäi­siä. Näy­tel­mä toteu­te­taan eri­tek­niik­kai­sil­la nukeil­la –lähin­nä tul­laan käyt­tä­mään nis­kas­ta ohjat­ta­via sauvanukkeja.

Esi­tys on suun­ni­tel­tu niin, että näy­tel­mäs­sä voi­daan tar­vit­taes­sa käyt­tää ( tilaa­jan kans­sa niin sovit­taes­sa) viit­to­ma­kie­len tulk­kia, joka tulk­kaa esi­tys­tä. Tuol­loin näy­tel­män hin­taan lisä­tään tul­kin palvelut.

Yhteis­työ­kump­pa­nei­na ovat Inva­li­di­liit­to ja Kuu­ro­jen liit­to.
Esi­tys on suun­nat­tu 2-8 –vuo­tiail­le lap­sil­le ja per­heil­le.
Nuk­ke­teat­te­ri Pik­ku­Kul­ku­rin tuo­tan­toa
Käsi­kir­joi­tus, visu­aa­li­nen toteu­tus ja näyt­te­li­jä Ilpo Mik­ko­nen
Ohjaus Tei­ja Sivu­la
Ääni­maa­il­ma Sal­la-Mar­ja Hätinen

PS. Mikä­li koro­na­ra­joi­tuk­set rajoit­ta­vat lau­la­mis­ta, näy­tel­mä on ilman ylei­sön lau­la­mis­ta­kin iso elä­mys. Tuol­loin näyt­te­li­jän ilmai­su lau­lui­neen kul­jet­taa tari­naa ja ylei­söä ei roh­kais­ta lauluun.

 

ESI­TYK­SET:

20.8. klo 16.00
LA 21.8. klo 14.00
SU 22.8. klo 14.00
PE 27.8. klo 16.00
LA 28.8. klo 14.00
SU 29.8. klo 14.00

LIPUN­MYYN­TI:

www.kivinokankesateatteri.fi
Liput ovel­ta tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua.

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: 050 361 9464 tai
info@kivinokankesateatteri.fi

Kivi­no­kan Kesä­teat­te­ri
Kip­par­lah­den­sil­muk­ka 5, 00810 Helsinki

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kivinokankesateatteri.fi