Helsinki, Puotilan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Suhteellisen vapaata

Puotilan kesäteatteri 2024
Liput

30 € perus­lip­pu
27 € elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, opis­ke­li­jat, varus­hen­ki­löt
25€ / kpl ryh­mät yli 20 hen­ki­löä (varauk­set vain nume­ros­ta 0400664799 tai myynti@puotilankesateatteri.fi)

Ajankohtainen, raikas ja viihdyttävä komedia avoimesta suhteesta

Neli­kymp­pi­set Klaa­ra ja Ilma­ri ovat olleet yhdes­sä kuusi vuot­ta. He rakas­ta­vat toi­si­aan ja heil­lä on lap­si. Kaik­ki on siis peri­aat­tees­sa hyvin. Klaa­ra on kui­ten­kin totaa­li­sen kyl­läs­ty­nyt pari­suh­de­sek­siin, joka tun­tuu lisä­työl­tä hek­ti­sen arjen pyö­rit­tä­mi­sen pääl­le. Sek­si Ilma­rin kans­sa tun­tuu samal­ta kuin ham­mas­lan­gan käyt­tö tai kuit­tien sääs­tä­mi­nen: jär­ke­väl­tä, kun­nol­li­sel­ta, vel­voit­teel­ta. Klaa­ra halu­aa pysyä yhdes­sä ja pitää per­heen kasas­sa Ilma­rin kans­sa, mut­ta sil­ti toteut­taa sek­su­aa­li­suut­taan ja kokea jäl­leen into­hi­moa ja huumaa. 

Kun pari­suh­de­te­ra­pia­kaan ei auta, on aika nos­taa kis­sa pöy­däl­le. Klaa­ra ja Ilma­ri päät­tä­vät ava­ta pari­suh­teen­sa ovet, ja aloit­ta­vat yhtei­ses­tä sopi­muk­ses­ta avoi­men suh­teen. Kum­pi­kin saa tapail­la mui­ta ja har­ras­taa sek­siä pari­suh­teen­sa ulko­puo­lel­la. Mitä tapah­tuu kun ideat siir­re­tään käy­tän­nön toteu­tuk­sen tasol­le? Ja entä jos koh­dal­le osuu­kin joku, joka kiin­nos­taa enem­män kuin vain yhden yön verran?

Riik­ka Suo­mi­sen romaa­nin poh­jal­ta näy­tel­mäk­si sovit­ta­nut Aino Pen­na­nen Ohjaus: Annuk­ka Valo
Näyt­te­li­jät: Eeva Put­ro, Karo Lau­ro­nen, Juha Kois­ti­nen sekä Iida-Maa­ria Linds­tedt
Ääni­suun­nit­te­lu: Juha Kujan­pää
Ääni­tek­nik­ko: Johan­nes Lutzeier
Lavas­tus: Hel­ka Saa­ri­nie­mi
Valo­ku­vat, julis­te ja käsioh­jel­ma: Veik­ko Nie­mi
Tuot­ta­ja: Karo Lau­ro­nen
Mark­ki­noin­ti: Lau­ra Tork­kel
Näy­tel­män oikeuk­sia val­voo: Agency North Oy

Kat­so­mo on katet­tu.
Väliai­ka­tar­joi­luis­ta vas­taa kesä­teat­te­rin kah­vio sekä vie­rei­sen Puo­ti­lan Kar­ta­non ravintola.

Koira nimeltään Kissa 

Puotilan kesäteatteri - koira_nimeltaan_kissa 2024
Liput

15 € ennak­koon ostettaessa

kaunis ja lempeän humoristinen tarina epätodennäköisestä ystävyydestä

Tomi Kon­tion kau­nis ja lem­peän humo­ris­ti­nen tari­na epä­to­den­nä­köi­ses­tä ystä­vyy­des­tä kesäl­lä 2024 Puo­ti­lan kesä­teat­te­ris­sa. Samu Loi­jak­sen dra­ma­ti­soi­ma ja ohjaa­ma näy­tel­mä saa ensie­si­tyk­sen 29.6.2024.

Entä jos itse­näi­syys mer­kit­see yksi­näi­syyt­tä ja yksi­näi­syys surua? Entä jos oikeas­ta ystä­väs­tä tulee kodit­to­mal­le koti ja osat­to­mal­le osa, elä­mäl­le tar­koi­tus ja suunta?

Koi­ra nimel­tään kis­sa ker­too orvos­ta ja seka­ro­tui­ses­ta koi­ra­ru­kas­ta, joka sai äidil­tään elä­mä­noh­jeen, että keneen­kään ei pidä luot­taa. Ja läk­siäis­lah­jak­si nimen Kis­sa. Kos­ka kis­sat ovat itse­näi­siä. Ja itse­näi­set pär­jää­vät maa­il­mas­sa. Mut­ta halusi­ko koi­ra nimel­tä Kis­sa olla itse­näi­nen? Hän läh­ti poh­joi­ses­ta ete­lään ja pää­tyi kau­pun­kiin nimel­tä Hel­sin­ki. Hän koh­ta­si toi­sia koi­ria, puh­das­ro­tui­sia ja ylväi­tä. Ystä­vää hän ei koh­dan­nut. Mut­ta erää­nä aamu­na hän löy­si aal­to­pah­vien alta tak­ku­par­tai­sen mie­hen. Mies ilmoit­ti nimek­seen Näätä.

Ohjaus ja dra­ma­ti­soin­ti: Samu Loi­jas
Alku­pe­räis­teos: Tomi Kon­tio
Näyt­te­li­jät: Juha Kois­ti­nen ja Mik­ko Lau­ro­nen
Musii­kin sävel­lys ja ääni­suun­nit­te­lu: Juha Kujan­pää
Lavas­tus ja puvus­tus: Mari Han­ni
Valo­ku­vat, julis­te ja käsioh­jel­ma : Veik­ko Nie­mi
Piir­ros: Eli­na Wars­ta
Tuo­tan­to: Pau­lii­na Alanko

Puotilan kesäteatteri juhlistaa tulevana kesänä 10-vuotista taivaltaan!

Merel­li­sel­le Puo­ti­lan kar­ta­non piha­maal­le kesäl­lä 2014 perus­te­tus­sa ammat­ti­teat­te­ris­sa näh­dään juh­la­vuon­na ajan­koh­tai­sia ja vai­kei­siin­kin aihei­siin tart­tu­via näy­tel­miä (Suh­teel­li­sen vapaa­ta-kome­dia sekä koko per­heen näy­tel­mä Koi­ra nimel­tään Kis­sa). Lisäk­si teat­te­ris­sa näh­dään kesän aika­na ulkoil­ma stand up -esi­tyk­siä. Kesä­teat­te­rin kome­dial­li­ses­ta perin­tees­tä huo­li­mat­ta haluam­me esi­tyk­sil­lä myös puhu­tel­la katsojaa.