fbpx

Raseborg, Raseborgs Sommarteater

Ohjelmisto - Repertoar 2021:

PETER PAN

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­ri esit­tää tänä vuon­na maa­gi­sen per­he­musi­kaa­lin Peter Pan, joka on lumon­nut lap­set ja aikui­set jo yli sadan vuo­den ajan. Musi­kaa­li on tari­na pojas­ta, joka osaa len­tää onnel­lis­ten aja­tus­ten ja kei­ju­pö­lyn voi­mal­la ja joka kiel­täy­tyy kas­va­mas­ta aikui­sek­si. Peter Pan poh­jau­tuu J. M. Bar­rien klas­sik­koon, dra­ma­ti­soin­ti on Anna Sim­ber­gin ja Sven Sidin käsia­laa, musii­kin ovat sävel­tä­neet Mika Siek­ki­nen ja Sven Sid Lars Huldé­nin sanoi­hin. Musi­kaa­lin ohjaa Rid­do Rid­beg. Esi­tys­kie­li on ruotsi.

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­ri on Suo­men suu­rim­pia ulkoil­ma­teat­te­rei­ta, jos­sa on kat­so­mo­ti­laa noin 1 100 hen­gel­le. Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­rin kiis­tat­to­mim­pia tava­ra­merk­ke­jä ovat esi­tys­ten musii­kin kor­kea taso, sekä ama­töö­ri­näyt­te­li­jöi­den esiin­ty­mi­sen ilo yhdis­tet­ty­nä ammat­ti­mai­seen teat­te­rin tuot­ta­mi­seen. Teat­te­ri sijait­see Raa­se­po­rin kes­kiai­kai­sen lin­nan­rau­nion kupees­sa noin 7 kilo­met­riä Kar­jaan keskustasta.

Rase­borgs Som­mar­tea­ter pre­sen­te­rar i år den magis­ka famil­je­musi­ka­len Peter Pan,
som har fasci­ne­rat barn och vux­na redan över hun­dra år. Musi­ka­len är en berät­tel­se om en poj­ke som kan fly­ga med hjälp av älvs­toff och genom att tän­ka lyckli­ga tan­kar och som vägrar bli vuxen.
Pjä­sen base­rar sig på J.M. Bar­ries bok, dra­ma­ti­se­rad av Anna Sim­berg och Sven Sid på basen av J.P. Westrups över­sätt­ning. Sång­tex­ter­na är gjor­da av Lars Huldén och musi­ken av Mika Siek­ki­nen och Sven Sid. Regis­sör är Rid­do Ridberg.

Rase­borgs Som­mar­tea­ter är den störs­ta som­mar­tea­tern i Svensk­fin­land med omkring 1 100 fas­ta sittplat­ser. Ett varu­mär­ke för Rase­borg är musi­ka­liskt högklas­si­ga upp­sätt­nin­gar, där ama­tö­rers spelgläd­je och pro­fes­sio­nellt tea­ter­kun­nan­de går hand i hand. Rase­borgs Som­mar­tea­ter lig­ger all­de­les invid Rase­borgs medel­ti­da slotts­ruin ca 7 kilo­me­ter från Karis centrum.

Esi­ty­sa­jat / Föreställningsdatum:

Ensi-ilta/pre­miär: 1.7.2021

Esitykset/föreställningar: 1.7.-8.8.2021

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset/ Kon­tak­tupp­gif­ter och bil­jett­bok­nin­gar: Puhelin/telefon: 019 241 5035 (ark./vard. 9–16) info@raseborg.org

Liput / Biljetter:

Aikuiset/vuxna: 27 €
Elä­ke­läi­set ja opiskelijat/pensionärer och stu­de­ran­de: 23 €
Lap­set (alle 16 v.)/barn (under 16 år): 15 €

Alen­nus­ta S-Etu­kor­til­la näy­tök­siin 1.-21.7. Rabatt med S-Förmåns­kor­tet till föres­täll­nin­gar­na 1-21.7.

Kotisivu/webbsida: www.raseborg.org
Facer­book: www.facebook.com/raseborg/

Osoite/adress:
Raa­se­po­rin Lin­nan­tie 100, 10700 Snap­per­tu­na
Rase­borgs Slotts­väg 100, 10700 Snappertuna

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.raseborg.org