fbpx

Raseborg, Raseborgs Sommarteater

Ohjelmisto - Repertoar 2022:

ALL SHOOK UP

All Shook Up on Elvis Pres­leyn klas­si­koi­den ympä­ril­le raken­net­tu hur­maa­va, ’50 -luvun juke­box-musi­kaa­li. Luvas­sa on vauh­tia, roman­tiik­kaa ja rock & rollia.

Alku­pe­räi­nen All Shook Up -musi­kaa­li sai ensi-iltan­sa Broadwayl­la 2005. Sen on kir­joit­ta­nut Joe DiPiet­ro ja ruot­sin­kie­li­sen kään­nök­sen on teh­nyt Peter Thor­vald. Musi­kaa­li ker­too pik­ku­kau­pun­kiin moot­to­ri­pyö­räl­lä saa­pu­vas­ta muu­ka­lai­ses­ta, joka saa kita­ral­laan kau­pun­gin sekai­sin. Näy­tel­män ins­pi­raa­tio­na on ollut Elvis Pres­leyn musiik­ki sekä Wil­liam Sha­kes­pea­ren Lop­piai­saat­to -kome­dia. Musi­kaa­lin ohjaa Rid­do Rid­beg. Esi­tys­kie­li on ruot­si mut­ta kaik­ki lau­lut esi­te­tään englanniksi.

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­ri on Suo­men suu­rim­pia ulkoil­ma­teat­te­rei­ta, jos­sa on kat­so­mo­ti­laa noin 1 100 hen­gel­le. Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­rin kiis­tat­to­mim­pia tava­ra­merk­ke­jä ovat esi­tys­ten musii­kin kor­kea taso, sekä ama­töö­ri­näyt­te­li­jöi­den esiin­ty­mi­sen ilo yhdis­tet­ty­nä ammat­ti­mai­seen teat­te­rin tuot­ta­mi­seen. Teat­te­ri sijait­see Raa­se­po­rin kes­kiai­kai­sen lin­nan­rau­nion kupees­sa noin 7 kilo­met­riä Kar­jaan keskustasta.

All Shook Up är en fart­fylld juke­box­musi­kal som är ins­pi­re­rad av Elvis Pres­leys låtar. Pjä­sen bju­der på humor, roman­tik och rock & roll.

All Shook Up skrevs av Joe DiPiet­ro och hade pre­miär på Broadway 2005. Pjä­sen har över­satts av Peter Thor­vald. Den uts­pe­lar sig på 1950-talet då en främ­man­de gitarrs­pe­lan­de man på motorcy­kel anlän­der till en liten stad och inget är sig mera likt. Pjä­sen base­rar sig på 25 av Elvis Pres­leys sån­ger och löst på Sha­kes­pea­res “Tret­ton­dag­saf­ton”. Regis­sör är Rid­do Ridberg.

Rase­borgs Som­mar­tea­ter är den störs­ta som­mar­tea­tern i Svensk­fin­land med omkring 1 100 fas­ta sittplat­ser. Ett varu­mär­ke för Rase­borg är musi­ka­liskt högklas­si­ga upp­sätt­nin­gar, där ama­tö­rers spelgläd­je och pro­fes­sio­nellt tea­ter­kun­nan­de går hand i hand. Rase­borgs Som­mar­tea­ter lig­ger all­de­les invid Rase­borgs medel­ti­da slotts­ruin ca 7 kilo­me­ter från Karis centrum.

Esi­ty­sa­jat ja liput / Föres­täll­nings­da­tum och biljetter:

Ensi-ilta/pre­miär: 30.6.2022
Esitykset/föreställningar: 30.6.-7.8.2022

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset/ Kon­tak­tupp­gif­ter och biljettbokningar:

Puhelin/telefon: 019 241 5035 (ark./vard. 9–16) info@raseborg.org

Aikuiset/vuxna: 28 €
Elä­ke­läi­set ja opiskelijat/pensionärer och stu­de­ran­de: 23 €
Lap­set (alle 16 v.) /barn (under 16 år): 15 €

S-Etu­kor­til­la 1-5 euron alen­nus näy­tök­siin 30.6.-19.7. Med S-Förmåns­kor­tet 1-5 euros rabatt till föres­täll­nin­gar­na 30.6-19.7.

Kotisivu/webbsida: raseborg.org
Facer­book: facebook.com/raseborg
Ins­ta­gram: instagram.com/raseborgssommarteater

Osoite/adress:
Raa­se­po­rin Lin­nan­tie 100, 10700 Snap­per­tu­na
Rase­borgs Slotts­väg 100, 10700 Snappertuna

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.raseborg.org