Raasepori, Raseborgs Sommarteater

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

De tre musketörerna

Raseborgs sommarteater 2024
Liput

Aikuiset/vuxna: 28 €
Elä­ke­läi­set ja opiskelijat/pensionärer och stu­de­ran­de: 23 €
Lap­set (alle 16 v.)/barn (under 16 år): 15 €

S-Etu­kor­til­la 1-5 euron alen­nus näy­tök­siin 27.6.-17.7.
Med S-Förmåns­kor­tet 1-5 euros rabatt till föres­täll­nin­gar­na 27.6-17.7.

RYHMÄT/GRUPPER:

Ryh­mä­li­put, väh. 20 hlöä 23 €/ 20 €/ 14 € (kul­jet­ta­ja ja ryh­män­joh­ta­ja veloi­tuk­set­ta)
Grupp­bil­jet­ter minst 20 per­so­ner 23 €/ 20 €/ 14 € (chaufför och rese­le­da­re gratis).

Puhelin/telefon: 019 241 5035 (ark./vard. 9–16) info@raseborg.org

Voit ostaa lip­pusi myös Net­tic­ke­tin myyn­ti­pai­kois­ta (mm. Luc­kan ja Stock­mann). Pai­kan pääl­lä lipun­myyn­ti­pis­te näy­tös­päi­vi­nä auki tun­ti ennen esi­tys­tä.
Du kan köpa dina bil­jet­ter även från Net­Tic­kets återför­sälj­nings­punk­ter (t.ex Luc­kan och Stock­mann). På plats är bil­jettför­sälj­nings­luc­kan öppen under föres­täll­nings­da­gar en tim­me innan föreställning.

Kokoperheen seikkailu!

Huom. Esi­tys on ruotsinkielinen!

Koko per­heen seik­kai­lus­sa ”Kol­me mus­ket­ti­so­tu­ria” tuli­nen d’Ar­tag­nan ja hänen nok­ke­la sisa­ren­sa Sabi­ne jou­tu­vat kes­kel­le kiis­to­ja, petok­sia ja romans­se­ja. Baro­kin lois­te­liai­den sävel­lys­ten kaut­ta aina moder­nei­hin bal­la­dei­hin nojau­tuen nämä nuo­ret san­ka­rim­me ja hei­dän tais­te­le­vat tove­rin­sa – val­loit­ta­va Athos, humo­ris­ti­nen Port­hos ja nöy­rä Ara­mis – joh­dat­ta­vat mei­dät musii­kin kei­noin seik­kai­luun 1600-luvun Ranskaan.

Tämä kak­sin­tais­te­lui­den, sekaan­nus­ten, huu­mo­rin ja vaa­ral­li­sen rak­kau­den soin­tu­jen sin­fo­nia saa­vut­taa huip­pun­sa, kun he koh­taa­vat viek­kaan kar­di­naa­li Ric­he­lieun ja lumoa­van petol­li­sen Mila­dyn näyt­tä­möl­lä, jos­sa oikeu­den ja into­hi­mon säve­let hui­pen­tu­vat dra­maat­ti­seen finaaliin.

Ohjaus: Mika Fage­rudd Koreo­gra­fi: Reet­ta­lee­na Rau­ha­la
Kapel­li­mes­ta­ri: Ted­dy Gran­roth & Felix Lönn­qvist
Lavas­tus: Erik Salvesen

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­ri on Suo­men suu­rim­pia ulkoil­ma­teat­te­rei­ta, jos­sa on kat­so­mo­ti­laa noin 1100 hengelle.

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­rin kiis­tat­to­mim­pia tava­ra­merk­ke­jä ovat esi­tys­ten musii­kin kor­kea taso, sekä ama­töö­ri­näyt­te­li­jöi­den esiin­ty­mi­sen ilo yhdis­tet­ty­nä ammat­ti­mai­seen teat­te­rin tuottamiseen. 

Teat­te­ri sijait­see Raa­se­po­rin kes­kiai­kai­sen lin­nan­rau­nion kupees­sa noin 7 kilo­met­riä Kar­jaan keskustasta.

I famil­jeä­ven­ty­ret ”De Tre Mus­ke­tö­rer­na” ham­nar den het­lev­ra­de d’Ar­tag­nan och hans kvic­ka sys­ter Sabi­ne mitt i ett myl­ler av konflik­ter, svek och roman­ser. Med toner­na från baroc­kens prakt­ful­la kom­po­si­tio­ner till moder­na bal­la­der, tar våra unga hjäl­tar och deras käm­pan­de kam­ra­ter – den char­mi­ge Athos, den humo­ris­tis­ke Port­hos och den blyg­sam­me Ara­mis – med oss på en musi­ka­lisk resa genom int­ri­ger och även­tyr i 1600-talets Frankrike.

Den­na sym­fo­ni av duel­ler, för­väx­lin­gar, humor och far­li­ga kär­leks­me­lo­dier når sin crescen­do när de konfron­te­rar den löms­ka kar­di­nal Ric­he­lieu och den förfö­riskt svek­ful­la Mila­dy på en scen där toner­na av rätt­vi­sa och pas­sion kul­mi­ne­rar i en dra­ma­tisk final.

Regi: Mika Fage­rudd
Koreo­graf: Reet­ta­lee­na Rau­ha­la Kapell­mäs­ta­re: Ted­dy Gran­roth & Felix Lönn­qvist
Sce­no­graf: Erik Salvesen

Rase­borgs Som­mar­tea­ter är den störs­ta som­mar­tea­tern i Svensk­fin­land med omkring 1100 fas­ta sittplatser. 

Ett varu­mär­ke för Rase­borg är musi­ka­liskt högklas­si­ga upp­sätt­nin­gar, där ama­tö­rers spelgläd­je och pro­fes­sio­nellt tea­ter­kun­nan­de går hand i hand. 

Rase­borgs Som­mar­tea­ter lig­ger all­de­les invid Rase­borgs medel­ti­da slotts­ruin ca 7 kilo­me­ter från Karis centrum.