Raseborg, Raseborgs Sommarteater

Ohjelmisto - Repertoar 2019:

JORDEN RUNT 80 DAGAR

(MAAILMAN YMPÄRI 80 PÄIVÄSSÄ)

Maa­il­man ympä­ri 80 päi­väs­sä on vauh­di­kas ja humo­ris­ti­nen koko per­heen seik­kai­lu. Näy­tel­mä, joka perus­tuu rans­ka­lai­sen Jules Ver­ne­sin klas­sik­ko­kir­jaan, tar­jo­aa musiik­kia, tans­sia, jän­ni­tys­tä ja huu­mo­ria. Laval­la näh­dään noin 25 ama­töö­ri­näyt­te­li­jää ja vii­den hen­gen orkes­te­ri.

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­ri on Suo­men suu­rim­pia ulkoil­ma­teat­te­rei­ta, jos­sa on kat­so­mo­ti­laa noin 1 100 hen­gel­le. Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­rin kiis­tat­to­mim­pia tava­ra­merk­ke­jä ovat esi­tys­ten musii­kin kor­kea taso, sekä ama­töö­ri­näyt­te­li­jöi­den esiin­ty­mi­sen ilo yhdis­tet­ty­nä ammat­ti­mai­seen teat­te­rin tuot­ta­mi­seen.

Teat­te­ri sijait­see Raa­se­po­rin kes­kiai­kai­sen lin­nan­rau­nion kupees­sa noin 7 kilo­met­riä Kar­jaan kes­kus­tas­ta.

 

Jor­den runt på 80 dagar är ett fart­fyllt även­tyr som pas­sar hela famil­jen.  Pjä­sen, som base­rar sig på den klas­sis­ka även­tyrs­be­rät­tel­sen av Jules Ver­ne, bju­der på såväl musik, dans, spän­ning som humor. I pjä­sen del­tar omkring 25 ama­törskå­des­pe­la­re och en fem­per­so­ners orkes­ter.

Rase­borgs Som­mar­tea­ter är den störs­ta som­mar­tea­tern i Svensk­fin­land med omkring 1 100 fas­ta sittplat­ser. Ett varu­mär­ke för Rase­borg är musi­ka­liskt högklas­si­ga upp­sätt­nin­gar, där ama­tö­rers spelgläd­je och pro­fes­sio­nellt tea­ter­kun­nan­de går hand i hand.

Rase­borgs Som­mar­tea­ter lig­ger all­de­les invid Rase­borgs medel­ti­da slotts­ruin ca 7 kilo­me­ter från Karis cent­rum.

Esi­ty­sa­jat ja liput / Föres­täll­nings­da­tum och bil­jet­ter:

Ensi-ilta/pre­miär: 27.6.2019
Esitykset/föreställningar: 27.6.-4.8.2019

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset/
Kon­tak­tupp­gif­ter och bil­jett­bok­nin­gar:

Puhelin/telefon: 019 241 5035 (ark./vard. 9–16)
info@raseborg.org

Aikuiset/vuxna: 27 €, elä­ke­läi­set ja opiskelijat/pensionärer och stu­de­ran­de: 22 €, lap­set (alle 16 v.)/barn (under 16 år): 15 €. Alen­nus­ta S-Etu­kor­til­la näy­tök­siin 4.-24.7. Rabatt med S-Förmåns­kor­tet till föres­täll­nin­gar­na 4-24.7.

Net­Tic­ket:
https://www.netticket.fi/
Kotisivu/webbsida: www.raseborg.org
Face­book: https://www.facebook.com/raseborg/

Osoite/adress:
Raa­se­po­rin Lin­nan­tie 100, 10700 Snap­per­tu­na
Rase­borgs Slotts­väg 100, 10700 Snap­per­tu­na