Raasepori, Raseborgs Sommarteater

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

SPAMalot

Liput

Aikuiset/vuxna: 28 €
Elä­ke­läi­set ja opiskelijat/pensionärer och stu­de­ran­de: 23 €
Lap­set (alle 16 v.) /barn (under 16 år): 15 €

S-Etu­kor­til­la 1-5 euron alen­nus näy­tök­siin 29.6.-19.7.
Med S-Förmåns­kor­tet 1-5 euros rabatt till föres­täll­nin­gar­na 29.6-19.7.

Voit ostaa lip­pusi myös Net­tic­ke­tin myyn­ti­pai­kois­ta (mm. Luc­kan ja Stock­mann).
Lipun­myyn­ti­pis­te näytöspäivinä.

RYH­MÄT:
 Ryh­mä­li­put, väh. 20 hlöä 23 €/ 20 €/ 14 € (kul­jet­ta­ja ja ryh­män­joh­ta­ja veloi­tuk­set­ta)
Puhelin/telefon: 019 241 5035 (ark./vard. 9–16)
info@raseborg.org

Always look on the bright side of life…

HUOM! Esi­tys on ruotsiksi.

SPA­Ma­lot on musi­kaa­li­ver­sio vuo­den 1974 elo­ku­vas­ta “Mon­ty Pyt­ho­nin hul­lu maa­il­ma” (alku­pe­räis­ni­mel­tään Mon­ty Pyt­hon and the Holy Grail).

 Se ker­too legen­daa­ri­sen Kunin­gas Art­hu­rin seik­kai­luis­ta 900-luvun Englan­nis­sa, Came­lo­tia raken­ta­mas­sa ja pyhää graa­lia etsies­sä, poi­ke­ten “hie­man” tari­nan perin­tei­sim­mis­tä versioista.

Kunin­gas Art­hu­rin joh­dol­la roh­keat rita­rit mat­kaa­vat läpi sur­rea­lis­ti­sen maa­il­man, jos­sa he koh­taa­vat mm. tap­pa­ja­ka­ne­ja, louk­kaa­via rans­ka­lai­sia ​​ja rita­rei­ta joil­la on pak­ko­miel­le pensakkoihin.

Luvas­sa on lois­ta­vaa musiik­kia, kor­va­ma­to­ja, rat­ki­rie­mu­kas­ta kome­di­aa ja hul­va­ton­ta sekoi­lua. SPA­Ma­lot on musi­kaa­li­nen sil­li­sa­laat­ti joka tar­jo­aa lopu­ton­ta viih­det­tä, ilah­dut­taen sekä alku­pe­räi­sen elo­ku­van fane­ja että uusia tulokkaita.

Raa­se­po­rin kes­kiai­kai­sen lin­nan välit­tö­mäs­sä lähei­syy­des­sä sijait­se­van Raa­se­po­rin kesä­teat­te­rin laval­la tul­laan näke­mään van­ho­ja tut­tu­ja naa­mo­ja ja uusia tulokkaita.

Ohjauk­ses­ta vas­taa lah­ja­kas Jer­mo Grund­ström (Sei­nä­joen kau­pun­gin­teat­te­ri, Tam­pe­reen Työ­väen Teatteri)

Samoin ensim­mäis­tä ker­taa toi­mii Ella Snell­man (Lah­den kau­pun­gin­teat­te­ri) koreo­gra­fi­na.

Musii­kis­ta vas­taa erin­omai­nen kapel­li­mes­ta­ri Hen­rik Wikström.

Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­ri on Suo­men suu­rim­pia ulkoil­ma­teat­te­rei­ta, jos­sa on kat­so­mo­ti­laa noin 1100 hen­gel­le. Raa­se­po­rin Kesä­teat­te­rin kiis­tat­to­mim­pia tava­ra­merk­ke­jä ovat esi­tys­ten musii­kin kor­kea taso, sekä ama­töö­ri­näyt­te­li­jöi­den esiin­ty­mi­sen ilo yhdis­tet­ty­nä ammat­ti­mai­seen teat­te­rin tuot­ta­mi­seen. Teat­te­ri sijait­see Raa­se­po­rin kes­kiai­kai­sen lin­nan­rau­nion kupees­sa noin 7 kilo­met­riä Kar­jaan keskustasta.

Esitykset

To 29.6 klo 19 - ENSI-ILTA
La 1.7 klo 16
Su 2.7 klo 16
Ke 5.7 klo 19
To 6.7 klo 19
La 8.7 klo 16
Su 9.7 klo 16
Ke 12.7 klo 19
To 13.7 klo 19
Ke 19.7 klo 19
To 20.7 klo 19
La 22.7 klo 16
Su 23.7 klo 16
Ke 26.7 klo 19
Pe 28.7 klo 21 - YÖNÄY­TÖS
Su 30.7 klo 16
Ti 1.8 klo 19
Ke 2.8 klo 19
To 3.8 klo 19
Su 6.8 klo 16

OBS! Föres­täll­nin­gen är på svenska.

SPA­Ma­lot är en musi­ka­lisk ver­sion av fil­men “Mon­ty Pyt­hons gal­na värld” från 1974 (ursprungli­gen kal­lad Mon­ty Pyt­hon and the Holy Grail).

Den berät­tar om den legen­da­ris­ke kun­gen Art­hurs även­tyr i 900-talets England, där han for­ma­de Came­lot och leta­de efter den heli­ga gra­len, i en tolk­ning som skil­jer sig “något” från de mest tra­di­tio­nel­la ver­sio­ner­na av historien.

Under kung Art­hurs led­ning reser de tappra rid­dar­na genom en sur­rea­lis­tisk värld, där de möter t.ex. mör­dar­ka­ni­ner, krän­kan­de frans­män och rid­da­re som är besat­ta av buskage.

Vi bju­der på ren gläd­je, tok­ro­lig kome­di och kons­ti­ga karak­tä­rer. SPA­Ma­lot är en musi­ka­lisk sill­sal­lad som erb­ju­der underhåll­ning för både gam­mal och ung, gedig­na fans av ori­gi­nal­fil­men och nya bekanta

I rol­ler­na och ensemblen ser vi en hel rad bekan­ta Rase­bor­ga­re som delar sce­nen med en drös nya förmå­gor som vi helt säkert kom­mer att se myc­ket av i framtiden.

Föres­täll­nin­gen regis­se­ras av den begå­va­de Jer­mo Grund­ström (Sei­nä­joen kau­pun­gin­teat­te­ri, Tam­pe­reen Työ­väen Teat­te­ri) som gör sin regi­de­but på Rase­borgs Sommarteater.

Likväl för förs­ta gån­gen, fun­ge­rar Ella Snell­man (Lah­tis stads­tea­ter) som koreograf.

För musi­ken ans­va­rar den emi­nen­te kapell­mäs­ta­ren Hen­rik Wikström.

Rase­borgs Som­mar­tea­ter är den störs­ta som­mar­tea­tern i Svensk­fin­land med omkring 1100 fas­ta sittplat­ser. Ett varu­mär­ke för Rase­borg är musi­ka­liskt högklas­si­ga upp­sätt­nin­gar, där ama­tö­rers spelgläd­je och pro­fes­sio­nellt tea­ter­kun­nan­de går hand i hand. Rase­borgs Som­mar­tea­ter lig­ger all­de­les invid Rase­borgs medel­ti­da slotts­ruin ca 7 kilo­me­ter från Karis centrum.

FÖRESTÄLLNINGAR

To 29.6 kl.19 - PRE­MIÄR
Lö 1.7 kl.16
Sö 2.7 kl.16
Ons 5.7 kl.19
To 6.7 kl.19
Lö 8.7 kl.16
Sö 9.7 kl.16
Ons 12.7 kl.19
To 13.7 kl.19
Ons 19.7 kl.19
To 20.7 kl.19
Lö 22.7 kl.16
Sö 23.7 kl.16
Ons 26.7 kl.19
Fre 28.7 kl.21 - NATTFÖ­RES­TÄLL­NING
Sö 30.7 kl.16
Ti 1.8 kl.19
Ons 2.8 kl.19
To 3.8 kl.19
Sö 6.8 kl.16