Helsinki, Ryhmäteatteri
Suomenlinnan kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Suomenlinnan Don Quijote ja tragikoomillinen transformaatio

Suomenlinnan kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 44 €
Ryh­mä­lip­pu (väh. 20 hlöä) 39 €
Elä­ke­läi­set 35 €
Opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja alle 25-vuo­ti­aat 23 €

Huo­maa myös, ettei­vät ilmoi­te­tut hin­nat sisäl­lä mah­dol­li­sia Tic­ket­mas­te­rin toi­mi­tus- ja käsittelykuluja.

Kesän 2024 seko­päi­sin ja sym­paat­ti­sin seik­kai­lu tapah­tuu Suo­men­lin­nan Hyvän oman­tun­non lin­nak­keen muu­rien sisäl­lä, jos­sa tais­tel­laan tuu­li­myl­ly­jä vas­taan haar­nis­kat nis­kas­sa ja mie­kat tanas­sa ratsastaen.

Alfon­so Qui­ja­nol­la menee yhtäk­kiä todel­li­suus ja mie­li­ku­vi­tus sekai­sin hänen luet­tua lii­kaa rita­ri­kir­jo­ja. Ja niin vaih­tuu nimi Don Qui­jo­tek­si ja vaat­teet ruos­tei­sek­si haar­nis­kak­si. Kun pian on löy­ty­nyt rat­su, aseen­kan­ta­ja ja tar­vit­ta­va rakas­tet­tu­kin, jon­ka puo­les­ta tais­tel­la, on pelo­ton haa­vei­li­jam­me val­mis lyö­tä­väk­si rita­rik­si. Mut­ta onko maa­il­ma sii­hen val­mis? Tai siis työ­ryh­mä ja yleisö.

Don Qui­jo­te­na, Surul­li­sen hah­mon rita­ri­na näh­dään Robin Svart­ström ja hänen uskol­li­se­na aseen­kan­ta­ja­naan, Sanc­ho Panza­na, Sant­tu Kar­vo­nen. Muis­sa roo­leis­sa mm. Pet­ja Läh­de ja Pih­la Pent­ti­nen.

Ryh­mä­teat­te­ri­lai­set eivät vain herä­tä hen­kiin Miguel de Cer­van­te­sin kir­joit­ta­man maa­il­man­kuu­lun vei­ja­ri­ro­maa­nin iko­ni­sia hah­mo­ja, vaan myös esit­te­le­vät ylei­söl­le aivan uuden­lai­sen teat­te­rin teke­mi­sen meto­din: tra­gi­koo­mil­li­sen trans­for­maa­tion. Meto­di ei ole ryh­mis­läi­sil­lä vie­lä aivan hal­lus­sa, ja mukaan esi­tyk­seen ilmes­tyy­kin hah­mo, joka ei ole Cer­van­te­sin luo­ma, vaan tut­tu erään saa­ri­val­tion edes­men­neen näy­tel­mä­kir­jai­li­jan tragedioista…

Miguel de Cer­van­te­sin (1547-1616) kah­te­na nitee­nä vuo­si­na 1605 ja 1615 ilmes­ty­nyt romaa­ni loi perus­tan koko län­si­mai­sel­le romaa­ni­tai­teel­le. Juha Kuk­ko­sen dra­ma­ti­soin­ti ja ohjaus tuo tämän ajat­to­man klas­sik­ko­teok­sen uuteen valoon ja vie sen paro­di­sen tyy­lin aivan uusil­le kierroksille.