fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

Ohjelmistossa 2021:

LISÄÄ LIPPUJA MYYNTIIN!

Kesä­kuun esi­tyk­sem­me ovat olleet lop­puun­myy­ty­jä koro­na­ra­joi­tus­ten takia.
Koro­na­ra­joi­tus­ten hel­lit­täes­sä pää­kau­pun­ki­seu­dul­la 15.6.2021 Van­taan näyt­tä­mön kat­so­moi­hin saa­daan lisä­lip­pu­ja myyntiin!

Ter­ve­tu­loa siis leh­te­reil­le, tilaa meil­lä on Navet­ha­lian yli­sil­lä riit­tä­väs­ti koro­na­tur­val­li­seen teatterinautintoon!

VIISI NAISTA KAPPELISSA

Ensi-ilta pe 11.6.2021 klo 19

Näy­tel­mä luo jän­nit­tä­vän kuvan kuol­lees­ta mie­hes­tä, nos­taa hänet näy­tel­män pää­osaan, kes­ki­pis­teek­si. Nais­ten usko­muk­set ja kuvi­tel­mat, hei­dän toi­veen­sa ja pet­ty­myk­sen­sä pal­jas­ta­vat pala palal­ta mie­hen sala­tun elä­män syö­ve­rit. Näy­tel­män aihe kyt­key­tyy kuo­le­maan, mut­ta Vii­si nais­ta kap­pe­lis­sa on gro­tes­ki kome­dia, tra­gi­ko­me­dia, niin kuin kir­jai­li­ja draa­man­sa mää­rit­te­lee. Siir­ty­mi­nen kap­pe­lin siu­naus­ti­lai­suu­des­ta Kaler­vo Räsä­sen les­ken kotiin joh­dat­te­lee tapah­tu­mia jopa fars­siin suuntaan.

Esi­tyk­set:
Pe 11.6. klo 19.00 ensi-ilta | La 12.6. klo 17.00 | Su 13.6. klo 17.00 | Ti 22.6. klo 19.00
Ke 23.6. klo 19.00 | La 7.8. klo 17.00 | Ti 10.8. klo 19.00 | Pe 13.8. klo 19.00
Ti 17.8. klo 19.00 | Ke 25.8. klo 19.00 | Pe 27.8. klo 19.00 | La 28.8. klo 17.00
Ke 15.9. klo 19.00 | Pe 17.9. klo 19.00 | La 18.9. vii­mei­nen esi­tys klo 17.00

Liput:

- Perus­lip­pu 20 €
- Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, alle 18-vuo­ti­aat sekä Van­taan näyt­tä­mön jäse­net 15 €
- Väh. 10 hen­gen ryh­mä­alen­nus 10% perus­li­pun hin­nas­ta
Lipun hin­nat sisäl­tä­vät palvelumaksun.

Kir­joit­ta­nut: Arto Sep­pä­lä
Ohjaus: Simo Lap­pa­lai­nen
Roo­leis­sa: Anne-Mari Leh­ti­nen, Las­si Lil­jan­to, Tel­ma Nuot­ti­mä­ki, Jen­ni Ran­ta­la, Kata­rii­na Saa­re­la, Saa­ra Salo

Näy­tel­män oikeuk­sia val­voo Suo­men näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ry.

PIHATALKOOT

Piha­tal­koot on vää­rin­kä­si­tyk­siä ja hul­vat­to­mia hah­mo­ja pur­sua­va kome­dia luo­vuu­den ja ener­gian huk­kaan heit­tä­mi­ses­tä sekä muu­tos­vas­ta­rin­nan voi­tos­ta.
Talo­yh­tiön kokouk­ses­sa kuo­huu, kun uusi asu­kas kysee­na­lais­taa kan­gis­tu­neet käy­tän­nöt. Lopul­ta jär­jes­te­tään piha­tal­koot, jot­ka eivät luon­nol­li­ses­ti suju aivan suun­ni­tel­mien mukaan.

KAT­SO TRAILERI!

Kes­to 2 tun­tia, sisäl­täen 20 min väliajan.

Esi­tyk­set kesä­kuus­sa 2021 Navet­ha­lian yli­sil­lä:
To 3.6.2021 klo 19:00 | pe 4.6.2021 klo 19:00 | su 6.6.2021 klo 17:00
To 17.6.2021 klo 19:00 | su 20.6.2021 klo 17:00 | ke 30.6.2021 klo 19:00

Liput:

- perus­lip­pu 20 €
- elä­ke­läi­set, työt­tö­mät, alle 18-vuo­ti­aat sekä Van­taan näyt­tä­mön jäse­net 15 €
- väh. 10 hen­gen ryh­mä­alen­nus 10% perus­li­pun hinnasta

Ohjaus: Mar­ko Löl­lö
Käsi­kir­joi­tus: Sei­ja Kärk­käi­nen
Tuot­ta­jat: Mikael Reko­la, Saa­ra Sil­lan­pää
Puvus­tus: Son­ja Ket­tu­nen
Näyt­te­li­jät: Lau­ri Hal­me, Erk­ki Lei­no­nen, Las­si Lil­jan­to, Ulla Lind­blom, Mari Läh­tei­nen, Tii­na Mar­lo, Juha Panu­la, Pir­jo Opp­man-Koschin, Osmo Rahi­kai­nen, Mart­ti Val­li
Kuvat: Mikael Rekola

Video­ku­vaus ja edi­toin­ti: Osmo Rahi­kai­nen
Videoi­den still-kuvat: Mikae­la Reko­la
Tun­nus­musiik­ki: Ter­ho Marlo

TÄHDET, TÄHDET

Ensi-ilta pe 6.8.2021 kel­lo 19.00

Teos ker­too Rau­lin elä­män­ta­ri­nan lap­suu­des­ta kuo­le­maan.
Se valot­taa rakas­te­tun artis­tin esiin­ty­mis­kam­moa mut­ta myös suur­ta tar­vet­ta lau­laa.
Näy­tel­mäs­sä on muka­na Rau­lil­le tär­kei­tä ihmi­siä mut­ta sii­nä kuva­taan myös hyväk­si­käyt­töä ja elä­män kipu­pis­tei­tä.
Laa­ja kat­taus Bad­din­gin musii­kis­ta vie tari­naa eteen­päin teh­den teok­ses­ta kipeän kos­ket­ta­van ja samal­la elämäniloisen.

Esi­tyk­set:
Pe 6.8.2021 klo 19.00 (Ensi-ilta)
Su 8.8. klo 17 | Ke 11.8. klo 19 | To 12.8. klo 19 | La 14.8. klo 17
Su 15.8. klo 17 | Ke 18.8. klo 19 | To 19.8. klo 19 | Ke 1.9. klo 19
To 2.9. klo 19 | La 4.9. klo 17 | Su 5.9. klo 17 | Ke 8.9. klo 19
To 9.9. klo 19 | La 11.9. klo 17 (vii­mei­nen esitys)

Kir­jai­li­ja: Marian­ne Tik­ka­nen
Ohjaus: Kim­mo Tähtivirta

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.vantaannayttamo.fi/ohjelmisto