fbpx

Vantaa, Vantaan Näyttämö

Ohjelmistossa 2022:

VANJA-ENO

Van­taan Näyt­tä­mö tuo kesä­teat­te­rin Länsi-Vantaalle!

Anton Tše­ho­vinVan­ja-eno” saa ensi-iltan­sa 11.6. Kult­tuu­ri­ta­lo Mar­ti­nuk­sen lavalla!

Näy­tel­män tapah­tu­ma­paik­ka­na on her­ras­kar­ta­no, jos­sa hen­ki­nen rap­pio näkyy hen­ki­löis­sä samoin kuin ympä­röi­väs­sä luon­nos­sa, met­sien riistohakkuina.

Hen­ki­löi­den vuo­ro­pu­he­lus­ta avau­tuu kaik­ki se näen­näi­nen tapah­tu­mat­to­muus, jol­la on seu­raa­muk­sen­sa. Anton Tše­ho­vin kyky kuva­ta ihmis­mie­len rik­kaus ja syvyys on vail­la ver­taa. Hänen näy­tel­män­sä porau­tuu syväl­le kan­san todel­li­siin tun­tei­siin ja olosuhteisiin.

Näy­tel­mä on tul­kin­nal­taan traa­gi­nen kome­dia, mikä tekee asioi­den käsit­te­lys­tä miel­lyt­tä­väl­lä taval­la koskettavaa.

ESI­TYK­SET

11.06.2022 – 10.07.2022 

HIIRENLOUKKU

HII­REN­LOUK­KU - MUR­HA­ROU­VA AGAT­HA CHRIS­TIEN KLAS­SIK­KO
VAN­TAAN NÄYT­TÄ­MÖN NAVET­HA­LIS­SA 06.08.2022 ALKAEN

”…Se tapah­tuu tääl­lä, kos­ka nii­tä sokei­ta hii­riä oli kol­me. Cul­ver Stree­til­lä oli vain yksi mah­dol­li­nen uhri. Tääl­lä Monkswel­lin kar­ta­nos­sa kent­tä on laajempi…”

Juu­ri avat­tuun Monkswel­lin kar­ta­non täy­si­hoi­to­laan jää lumen van­gik­si toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia henkilöitä.

Radio uuti­soi Lon­toos­sa tapah­tu­nees­ta raa’asta mur­has­ta, ja polii­sil­la on vah­va epäi­lys mur­haa­jan seu­raa­van koh­det­taan kar­ta­noon. TAI ehkä mur­haa­ja on jo tul­lut kar­ta­noon. Pai­kal­le tule­val­le polii­sil­le kaik­ki ovat epäil­ty­jä ja jokai­sel­la kar­ta­non asu­kil­la on omat salaisuutensa.

Hii­ren­louk­ku kuu­luu eit­tä­mät­tä rikos­näy­tel­mien klas­si­koi­hin ja näy­tel­mäs­sä tapah­tuu perin­tei­nen sul­je­tun tilan murha.

Esi­täm­me jo täs­sä koh­taa pyyn­nön, ettei ylei­sö pal­jas­tai­si mur­haa­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä niil­le, jot­ka eivät vie­lä ole esi­tys­tä näh­neet. Näin kaik­ki voi­vat naut­tia Hii­ren­lou­kun tuot­ta­mas­ta elämyksestä.

Perin­tei­käs Hii­ren­louk­ku on kieh­to­nut Lon­toos­sa yhtä­jak­soi­ses­ti kat­so­jia jo vuo­des­ta
1952. Tämä esi­tys kun­nioit­taa edes­men­neen legen­daa­ri­sen näyt­te­li­jän Ari ”Arz­ka” Mäki­sen muistoa.

SEU­RAA MEI­TÄ:
Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:   
www.vantaannayttamo.fi/ohjelmisto