Vantaa, Vantaan Näyttämö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

HIIRENLOUKKU

HII­REN­LOUK­KU - MUR­HA­ROU­VA AGAT­HA CHRIS­TIEN KLAS­SIK­KO
VAN­TAAN NÄYT­TÄ­MÖN NAVET­HA­LIS­SA 06.08.2022 ALKAEN

”…Se tapah­tuu tääl­lä, kos­ka nii­tä sokei­ta hii­riä oli kol­me. Cul­ver Stree­til­lä oli vain yksi mah­dol­li­nen uhri. Tääl­lä Monkswel­lin kar­ta­nos­sa kent­tä on laajempi…”

Juu­ri avat­tuun Monkswel­lin kar­ta­non täy­si­hoi­to­laan jää lumen van­gik­si toi­sil­leen tun­te­mat­to­mia henkilöitä.

Radio uuti­soi Lon­toos­sa tapah­tu­nees­ta raa’asta mur­has­ta, ja polii­sil­la on vah­va epäi­lys mur­haa­jan seu­raa­van koh­det­taan kar­ta­noon. TAI ehkä mur­haa­ja on jo tul­lut kar­ta­noon. Pai­kal­le tule­val­le polii­sil­le kaik­ki ovat epäil­ty­jä ja jokai­sel­la kar­ta­non asu­kil­la on omat salaisuutensa.

Hii­ren­louk­ku kuu­luu eit­tä­mät­tä rikos­näy­tel­mien klas­si­koi­hin ja näy­tel­mäs­sä tapah­tuu perin­tei­nen sul­je­tun tilan murha.

Esi­täm­me jo täs­sä koh­taa pyyn­nön, ettei ylei­sö pal­jas­tai­si mur­haa­jan hen­ki­löl­li­syyt­tä niil­le, jot­ka eivät vie­lä ole esi­tys­tä näh­neet. Näin kaik­ki voi­vat naut­tia Hii­ren­lou­kun tuot­ta­mas­ta elämyksestä.

Perin­tei­käs Hii­ren­louk­ku on kieh­to­nut Lon­toos­sa yhtä­jak­soi­ses­ti kat­so­jia jo vuo­des­ta
1952. Tämä esi­tys kun­nioit­taa edes­men­neen legen­daa­ri­sen näyt­te­li­jän Ari ”Arz­ka” Mäki­sen muistoa.

SEU­RAA MEI­TÄ:
Ins­ta­gram: @vantaannayttamo
Face­book: Van­taan Näyttämö