Loviisa, Greta Tuotanto

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Max & Moritz

Greta Tuotanto 2024
Liput

26 € perus­lip­pu
20 € lap­si alle 16v.
84 € per­he­lip­pu (2 aikuis­ta + 2 lasta)

Ryh­mä­li­put 24€ (väh. 10 hlöä): varaus nea.huovinen@gretatuotanto.fi

Tarttuvat melodiat ja vauhdikkaat käänteet takaavat koko perheen musiikkiteatterielämyksen

Gre­ta Tuo­tan­non Max & Moritz -musi­kaa­li saa kesä­kuus­sa 2024 kau­an odo­te­tun Lovii­san ensi-iltansa! 

Juk­ka Lin­ko­lan sävel­tä­mä ja Pert­sa Repo­sen 80-luvul­la kir­joit­ta­ma klas­sik­ko­musi­kaa­li Max & Moritz ker­too kah­des­ta vin­tiös­tä, jot­ka eivät lak­kaa teke­mäs­tä kep­po­sia. Lap­set saa­vat aikui­set her­mo­rau­nioik­si näi­den yrit­täes­sä kek­siä kei­no­ja, joil­la kurit­to­mat lap­set saa­tai­siin nou­dat­ta­maan sään­tö­jä. Max ja Moritz haluai­si­vat vain elää het­kes­sä ja naut­tia, mut­ta tör­mää­vät jat­ku­vas­ti aikuis­ten tahtoon. 

Huu­mo­rin ja räis­ky­vän mei­nin­gin lisäk­si on musi­kaa­lis­sa tänä päi­vä­nä eri­tyi­sen ajan­koh­tai­nen sano­ma. Esi­tys poh­jau­tuu Wil­helm Buschin klas­sik­ko­ta­ri­naan 1800-luvul­ta, jota pide­tään alku­na vapaus­fan­t­asiois­ta ker­to­val­le las­ten­kir­jal­li­suu­del­le. Monien mui­den satu­hah­mo­jen tapaan Max ja Moritz kas­va­vat ilman van­hem­pia ja heil­tä puut­tuu aikuis­ten hoi­va ja kasvatus. 

Tähän päi­vään päi­vi­te­tyn esi­tyk­sen ohjaa Vil­le Sauk­ko­nen, roo­leis­sa näh­dään lau­la­jat Anni Nie­me­lä, Mia Heik­ki­nen ja Reet­ta Ris­ti­mä­ki, ja soi­ti­nyh­tyees­sä soit­ta­vat Han­nu Ris­ku, Esko Grund­ström ja Kal­le Katz. Puvus­tus ja lavas­tus on Han­na Hak­ka­rai­sen suun­nit­te­le­ma. Kor­re­pe­tiit­to­ri­na toi­mii Jus­si Lit­tu­nen. Esi­tyk­sen tuot­taa Gre­ta Tuotanto.

Gre­ta Tuo­tan­to tuot­taa ympä­ri­vuo­ti­ses­ti musiik­ki­teat­te­ri- ja oop­pe­rae­si­tyk­siä sekä luot­saa Hel­sin­gin oop­pe­ra­ke­sä -fes­ti­vaa­lia Reet­ta Ris­ti­mäen joh­dol­la. Gre­ta Tuo­tan­nol­la on vuo­sit­tain 2-4 ensi-iltaa, ja se kes­kit­tyy tuo­tan­nois­saan eri­tyi­ses­ti his­to­ri­aa luo­taa­viin ja yhteis­kun­nal­li­siin aiheisiin. 

Gre­ta Tuo­tan­non näyt­tä­mö­teok­set ja kon­ser­tit suun­ni­tel­laan kier­tueil­le, ja nii­tä näh­dään fes­ti­vaa­leil­la, kult­tuu­ri­ti­lois­sa, kon­sert­ti­sa­leis­sa ja teat­te­ri­näyt­tä­möil­lä eri puo­lil­la Suo­mea ja ulkomailla.